บุคลากร

 

นางสาวสาวิกา  จักรบุตร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต1


นางนภาพร  พรมแดง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1{fullWidth}