ปีการศึกษา 2559

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559
       - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
       - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
9 เม.ย. 2560 23:41
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
9 เม.ย. 2560 23:47
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
9 เม.ย. 2560 23:42
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
9 เม.ย. 2560 23:42
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
9 เม.ย. 2560 23:42
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
24 ก.ค. 2560 01:16
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
9 เม.ย. 2560 23:41
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
9 เม.ย. 2560 23:43
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
9 เม.ย. 2560 23:46
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
9 เม.ย. 2560 23:44
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
9 เม.ย. 2560 23:44
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
9 เม.ย. 2560 23:44
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
9 เม.ย. 2560 23:43
Comments