ปีการศึกษา 2558

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 
     - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 
     - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
16 ต.ค. 2559 19:29
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
16 ต.ค. 2559 19:30
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
16 ต.ค. 2559 19:30
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
16 ต.ค. 2559 19:29
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
16 ต.ค. 2559 19:30
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
16 ต.ค. 2559 19:30
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
16 ต.ค. 2559 19:30
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
16 ต.ค. 2559 19:30