ปีการศึกษา 2557

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557
     - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 31 มกราคม 2558
     - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2559
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
16 ต.ค. 2559 20:22
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
16 ต.ค. 2559 20:22
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
16 ต.ค. 2559 19:51
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
16 ต.ค. 2559 19:51
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
16 ต.ค. 2559 19:51
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
16 ต.ค. 2559 19:51