ปีการศึกษา 2556

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556
     - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 8 กุมภาพ้นธ์ 2557
     - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
16 ต.ค. 2559 20:17
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
16 ต.ค. 2559 20:17
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
16 ต.ค. 2559 20:17
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
16 ต.ค. 2559 20:18