ปีการศึกษา 2559

การทดสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการ 2559 ทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2559 ทดสอบวันที่ 8 มีนาคม 2560 มีผลการทดสอบตามไฟล์แนบ
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
29 มิ.ย. 2560 23:59
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
29 มิ.ย. 2560 23:59
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
29 มิ.ย. 2560 23:59
Comments