แบบบันทึกคะแนนอ่านออกเขียนได้ ป.1-4 ปีการศึกษา 2559

โพสต์20 ก.พ. 2560 01:57โดยสาวิกา จักรบุตร
หลังจากกรรมการตรวจให้คะแนนแล้ว ให้บันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนดังไฟล์แนบ ส่งกลับ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทาง 
e-mail : tisataya@gmail.com  ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
Ĉ
สาวิกา จักรบุตร,
20 ก.พ. 2560 01:57
Ĉ
สาวิกา จักรบุตร,
20 ก.พ. 2560 01:57
Ĉ
สาวิกา จักรบุตร,
20 ก.พ. 2560 01:57
Ĉ
สาวิกา จักรบุตร,
20 ก.พ. 2560 01:57
Comments