ประชาสัมพันธ์

รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรม ระดับโรงเรียน

โพสต์26 ส.ค. 2562 20:00โดยสาวิกา จักรบุตร


PPT. ประชุมชี้แจงสนามสอบการประเมินการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์6 ก.พ. 2562 21:54โดยสาวิกา จักรบุตร   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2562 22:13 ]


โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง

โพสต์12 มี.ค. 2561 22:00โดยสาวิกา จักรบุตร   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2561 22:01 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโปรแกรม excel  ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลางทุกระดับชั้น พร้อมคู่มือ ดังไฟล์แนบ

โครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) NT ปีการศึกษา 2560

โพสต์12 มิ.ย. 2560 01:49โดยสาวิกา จักรบุตร   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2560 01:51 ]


โครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2560

โพสต์12 มิ.ย. 2560 01:37โดยสาวิกา จักรบุตร   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2560 01:51 ]

รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน NT Access

โพสต์15 พ.ค. 2560 23:38โดยสาวิกา จักรบุตร


ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน อ่านออกเขียนได้ ป.1-4 ปีกศ. 2559 ภาคเรียนที่ 2

โพสต์27 เม.ย. 2560 20:27โดยสาวิกา จักรบุตร   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2560 20:31 ]

โรงเรียนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดผลการทดสอบการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ป.1-4 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 ที่เว็บไซต์

รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าใช้งานโปรแกรม SchoolMIS

โพสต์22 มี.ค. 2560 21:59โดยสาวิกา จักรบุตร   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2560 22:04 ]

โรงเรียนสามารถ Login เข้าโปรแกรม SchoolMIS ได้ที่ http://a3601.obec.expert/authen/login

1-10 of 27